Внутрішня система забезпечення якості освіти

У Бартатівському НВК І-ІІ ст. було проведено анкетування з метою оцінювання якості освітніх і управлінських процесів та вироблено рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У цьому опитуванні брали участь 16 педагогічних працівників, 36 батьків та 28 учнів .

У всіх учасників освітнього процесу виникли такі проблемні запитання:

  • Чи можливо зробити  групу продовженого дня?
  • Що потрібно для ефективної роботи вчителя?
  • Чому немає шкільного автобуса?

Про введення в дію

Положення про внутрішню систему

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу IMG_7152-768x1024.jpeg
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу IMG_7153-768x1024.jpeg

Про створення робочої групи 

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ САМООЦІНЮВАННЯ 

СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗНАНЬ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА БартатівськогоНВК І-ІІст.(2021-2022н)

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВНУТРІШНЬОГО САМООЦІНЮВАННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Бартатівського НВК І-ІІст.

ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕННЯ САМООЦІНЮВАННЯ

УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. 2021 – 2022н. р.

Висновки за результатами самооцінювання.

Наказ про створення робочої групи та проведення внутрішнього аналізу забезпечення якості освітньої діяльності в Бартатівському НВК І-ІІ ст. у 2022-2023 н.р.

Склад, розподіл обов’язків та план робочої групи з вивчення та самооцінювання здобувачів освіти

ЗВІТ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ САМООЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ЗНАНЬ


Відповідно статті 53 Закону України «Про освіту», статті 17 Закону
України «Про повну загальну середню освіту», з метою розбудови
внутрішньої системи забезпечення якості освіти, на виконання Положення
про ВСЗЯО Бартатівського НВК І-ІІст., в рамках внутрішнього
самооцінювання якості освіти, робочою групою у складі : Західна Н.В. –
заступник директора з навчально-виховної роботи, голова групи, членів
робочої групи: Лазорко Л.П. - вчитель зарубіжної літератури, заступник
голови комісії; Стельмах Л.Я. – вчитель біології, голова спільноти
класних керівників, Хитра Ю.І. – вчитель початкових класів, голова
спільноти вчителів початкових класів, Процишин Т.Б– вчитель фізики;
Базарник Л.О. - вчитель історії; Галушка О.О. - вчитель англійської
мови, Горошко І.І. - голова батьківського комітету, Дацишин Д.І. -
член учнівського самоврядування- було здійснено внутрішній самоаналіз
системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів знань. Було
проведено анкетування учасників освітнього процесу, проведено
співбесіди з вчителями, здійснено огляд шкільної документації: класних
журналів, протоколів педрад, методичних об’єднань, зошитів робочих,
для контрольних робіт, відвідано навчальні заняття педагогів.

За результатами самооцінювання у 2021-2022н.р. за напрямом «система
оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» було визначено
рівень «потребує покращення». Тому в І семестрі 2022-2023н.р. робота
педагогічного колективу була спрямована на створення ефективної
системи оцінювання На розгляд виносилися питання:

1.Компетентнісний підхід у побудові моделі сучасного випускника
(дошкільного закладу, початкової школи, базової школи) — шлях до
успішної соціалізації особистості.

2.Формування відкритої, прозорої системи оцінювання навчальних
досягнень здобувачів освіти та педагогічних працівників.

3. Стан роботи педагогічного колективу з учнями, що мають початковий
та середній рівень навчання.

4.Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів знань.
Формувальне, рівневе оцінювання, самооцінювання і взаємооцінювання як
інструменти формувального оцінювання. (Круглий стіл).

За результатами самооцінювання напряму встановлено, що педагогічні
працівники, в основному, забезпечують такі вимоги до системи
оцінювання:
відкритість, чіткість й об’єктивність, ставлять зрозумілі вимоги до
навчальних результатів здобувачів освіти;
мотивують й заохочують здобувачів освіти випробовувати різні способи
досягти результату без ризику отримати за це негативну оцінку;
Система оцінювання орієнтована на розвиток у здобувачів освіти
впевненості у своїх здібностях та формування ключових компетентностей.
Відповідно Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Бартатівського НВК І-ІІст. повторний самоаналіз системи оцінювання
орієнтувався на стандарти, кожен з яких містить рекомендації та
орієнтовні критерії для самооцінювання.
Стандарт 1: Заклад освіти використовує систему оцінювання як
інструмент спостереження за навчальним поступом учня та індикатор
вдосконалення якості освіти. Навчальні досягнення здобувачів освіти у
Бартатівському НВК І-ІІст. оцінюються за наявними й оприлюдненими
критеріями, які враховують компетентнісний підхід у навчанні.
Відповідно до освітньої програми школи педагогічний колектив у своїй
діяльності керується нормативними документами, передбаченими чинним
освітнім законодавством у сфері оцінювання рівня навчальних
досягнень учнів, використовуючи критерії оцінювання навчальних
досягнень здобувачів освіти, розроблені МОН України. 91% опитаних
педагогічних працівників під час оцінювання використовують критерії,
запропоновані МОН України та доповнюють власними критеріями,
розробленими спільно з учнями. Типові критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів, а також критерії оцінювання окремих видів робіт з
навчальних предметів розміщені на офіційному вебсайті школи, укладені
у збірнику «Критерії оцінювання різних видів робіт з навчальних
предметів. Методичні рекомендації» та висвітлені в Освітній програмі
на 2022-2023 н.р. Такі критерії оцінювання вчителі розробляють з метою
забезпечення чіткості, аргументованості та зрозумілості виставленої
оцінки. Оприлюднені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
предметів і курсів робочого навчального плану розроблені на основі
компетентнісного підходу.
Адміністрацією аналізуються результати та динаміка навчальних
досягнень учнів, визначаються типові помилки, розглядаються на
педагогічних радах, приймаються рішення про підвищення якості
освітнього процесу, мотивації навчальної діяльності учнів. Питання
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів знань буде
розглянуто на педагогічній раді у травні.
Стратегія розвитку закладу освіти на 2021-2027 рр., річний план роботи
закладу освіти передбачає методичні заходи щодо створення та
функціонування відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти
системи оцінювання результатів навчання.
За результатами анкетування встановлено, що 47% вчителів інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року,
26,7% – пояснюють здобувачам освіти індивідуально. 82% учнів і 89% батьків засвідчили, що знають про критерії, правила та
процедури оцінювання знань 86% учнів та 92 % батьків вважають оцінювання результатів навчання в закладі у більшості випадків справедливим і об’єктивним.

Стандарт 2: У закладі освіти відкрита, прозора і зрозуміла для учнів
система оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень має бути
зрозумілим для учнів. Спостереження за навчальними заняттями
показують, що більшість вчителів обґрунтовує кожну виставлену оцінку учню
індивідуально (Лазорко Л.П., вчитель зарубіжної літератури, Західна
Н.В., вчитель української мови; Галушка О.О., вчитель англійської
мови). На початку навчального року на загальношкільній конференції
директор знайомила батьків, учнів з принципами, загальними критеріями
і підходами до оцінювання навчальних досягнень. Вчителі під час
оцінювання дотримуються принципів академічної доброчесності.
Пропонують учням завдання, які унеможливлюють списування. Оцінювання
спрямовується на розвиток учнів. Вчителі-предметники застосовують
елементи  формувального оцінювання: найбільш поширеними на відвіданих
заняттях були такі інструменти оцінювання: «Візьми і передай» (спільна
групова робота), «Оціни себе і свого товариша», «Відповідь хором»,
«Гра в кубик» (6 запитань до теми уроку) (Яремчук Г.В., Хитра Ю.І. -
вчителі початкових класів), «Перевірка неправильного розуміння»,
«сортування слів», сигнали руками, тестування ( Стельмах Л.Я.– вчитель
біології та хімії, Базарник Л.О. - вчитель історії). У школі здійснено
внутрішній моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з
основних предметів інваріантної складової навчального плану-
директорські контрольні роботи в кінці семестру. Аналіз результатів
проводиться на засіданнях педагогічної ради, на засіданнях шкільних
методичних об’єднань, де приймаються рішення щодо корекції освітньої
діяльності педагогів, визначення освітньої траєкторії окремих учнів.
Більшість прийнятих за їх результатами рішень використовуються для
подальшого корегування системи оцінювання, подолання виявлених
проблем. В основному виконується перспективний план внутрішкільного
моніторингу, відповідно до якого щорічно у школі вивчається стан
викладання навчальних предметів, відповідність рівня досягнень учнів
вимогам освітньої програми, результати обговорюються на засіданнях
методичних об’єднань та узагальнюються у наказах. Питання
формувального оцінювання розглядалося на засіданні спільноти вчителів
початкових класів, засіданнях педагогічної ради, що відображено у
відповідних протоколах. За результатами анкетування 91% вчителів
повідомили, що використовують у своїй роботі словесне оцінювання.
Результати опитування показують, що кожен четвертий учень стверджує,
що лише окремі вчителі заохочують їх до навчання, підтримують їх, коли
вони стикаються з труднощами. 81% опитаних учнів та 85% батьків
вказали, що аргументацію виставлених оцінок, аналіз допущених помилок,
визначення шляхів покращення результатів навчання здійснюється
більшістю вчителів. Водночас, оцінювання навчальних досягнень
вчителями, на думку більшості учнів, здійснюється з метою визначення рівня знань, умінь і навичок (43%),відстеження індивідуального прогресу(36, 7%)

Стандарт 3: Система оцінювання у закладі освіти спрямована формувати в
учнів відповідальність за результати свого навчання, здатність до
самооцінки. Одним із чинників, який характеризує якість освітнього
процесу в закладі освіти, є задоволеність учнів результатами
навчальної діяльності. Система оцінювання допомагає відстежувати
прогрес та формувати в учнів відчуття відповідальності за результати
своєї навчальної діяльності. Відповідно до результатів анкетування
педагогічні працівники надають учням необхідну допомогу в навчальній
діяльності. Відповідно до результатів спостереження за навчальними
заняттями у 1-4 класах можна зробити висновок, що вчителі акцентують
увагу на досягненнях учнів, мотивують та підтримують бажання вчитися.
Педагоги застосовують формувальне оцінювання, спрямоване на реалізацію
компетентнісного підходу. У 1-4 та 5 класах приділяється значна увага
самооцінюванню та взаємооцінюванню. У 6 - 9 класах окремі вчителі
впроваджують формувальне оцінювання та самооцінювання. Аналіз
відвіданих уроків вчителів природничих наук – біології, хімії,
географії, показав, що вчителі приділяють належну увагу елементам
формувального оцінювання, періодично проводять взаємооцінювання та
самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, здійснюють
аналіз навчальних досягнень учнів, мотивуючи їх на досягнення
результату, намагаються будувати партнерські відносити із своїми
вихованцями. Під час відвіданих навчальних занять з’ясовано, що
переважна більшість учителів надають учням час на обдумування
відповіді, супроводжують її уточнювальними запитаннями,
більшість—забезпечують зворотній зв’язок щодо якості виконання
завдань, відзначають досягнення учнів та підтримують в них бажання
навчатися. Результати анкетування свідчать, що більшість здобувачів
освіти отримують зворотній зв’язок від вчителів під час пояснення та
аргументації виставлених оцінок аналізу допущених помилок, визначення
шляхів покращення результатів навчання.

Під час дистанційного навчання вчителі організовують заняття в онлайн
режимі відповідно вимог Санітарного регламенту. Забезпечується
зворотний зв’язок. Тестові завдання містять вправи і компетентнісного
змісту. Вчителі демонструють презентації, відео, роблять уроки
насиченими і цікавими.

Методична робота закладу освіти щодо здійснення формувального
оцінювання передбачає в 2022-2023 н.р. інформаційно-методичні заходи –
інструктивні наради, розміщення матеріалів «Інструменти формувального
оцінювання», взаємовідвідування уроків, відвідування уроків у 4 класі
вчителями-предметниками.

Через систему оцінювання навчальної діяльності важливо розвивати в
учнів активну життєву позицію. Вчителі здійснюють індивідуальний
підхід, наскрізний процес виховання, який формує цінності. Освітню
діяльність учні школи поєднують з участю в житті класу, школи,
місцевої громади, суспільства загалом. Вони виконують волонтерську
роботу, беруть участь у благодійних заходах. Це сприяє розвитку
відповідних ціннісних орієнтирів та чіткої громадянської позиції.
Педагогічному колективу:

З метою удосконалення системи оцінювання у закладі освіти слід
розробити систему заходів, спрямовану формувати в учнів розуміння
цінності освіти, навчання протягом життя та здатності самостійно
оцінювати власний прогрес.

2.Постійно оприлюднювати у закладі освіти інформацію про критерії,
правила та процедури оцінювання результатів навчальних досягнень
учнів.

3.Систематично інформувати учнів про критерії оцінювання обов’язкових
видів робіт, участі в різних організаційних формах навчальних занять.

4.Уточнювати, чи розуміють учні запропоновані критерії оцінювання.

5.Оцінювати навчальні досягнення учнів справедливо і об’єктивно.

6.Використовувати у закладі освіти методики самооцінювання та
взаємооцінювання учнів.

7.Інформувати батьків учнів про правила і процедури оцінювання з
предмету або курсу.

8.Оцінювати навчальні досягнення учнів відповідно до розроблених
критеріїв, давати учням час на обдумування відповіді, ставити
уточнювальні запитання, забезпечувати зворотний зв’язок щодо якості
виконання завдання.

9.Спрямовувати оцінювання навчальних досягнень на індивідуальний
поступ учня. Відзначати досягнення учнів, підтримувати у них бажання
навчатися. Добирати домашні завдання, що допомагають оволодіти
ключовими компетентностями.

Визначений рівень - достатній

EvaluEd

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

Створення робочої групи 2023/2024 н.р.